محاسبه گر سود يا زيان خالص در بورس

چه مبلغي مي خواهيد روي سهم سرمايه گذاري کنيد

                                                                   قيمت خريد سهم

                                                                 

قيمت خريد سهم   

قيمت فروش سهم 

تعداد سهم              

                                                  

         اگر سهم تان را در اين قيمت بفروشيد نه سود مي کنيد نه ضرر

               درصد سود يا زيان خالص پس از کسر کارمزد کارگزاري   %

                                                        قيمت سود يا زيان خالص پس از کسر کارمزد کارگزاري

 

 

 مشاهده ادامه مطلب نیاز به رمز عبور دارد

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه ۱۶ بهمن۱۳۹۴ساعت 17:16  توسط محمد مهدی سراییان 

 مشاهده ادامه مطلب نیاز به رمز عبور دارد

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۴ بهمن۱۳۹۴ساعت 0:25  توسط محمد مهدی سراییان 

 مشاهده ادامه مطلب نیاز به رمز عبور دارد

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳ بهمن۱۳۹۴ساعت 0:10  توسط محمد مهدی سراییان 

 مشاهده ادامه مطلب نیاز به رمز عبور دارد

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۱ بهمن۱۳۹۴ساعت 23:25  توسط محمد مهدی سراییان 

 مشاهده ادامه مطلب نیاز به رمز عبور دارد

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ۱۰ بهمن۱۳۹۴ساعت 22:29  توسط محمد مهدی سراییان 

 مشاهده ادامه مطلب نیاز به رمز عبور دارد

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه ۹ بهمن۱۳۹۴ساعت 19:38  توسط محمد مهدی سراییان 

 مشاهده ادامه مطلب نیاز به رمز عبور دارد

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ۶ بهمن۱۳۹۴ساعت 21:12  توسط محمد مهدی سراییان 

 مشاهده ادامه مطلب نیاز به رمز عبور دارد

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ۶ بهمن۱۳۹۴ساعت 0:28  توسط محمد مهدی سراییان 

 مشاهده ادامه مطلب نیاز به رمز عبور دارد

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه ۴ بهمن۱۳۹۴ساعت 18:21  توسط محمد مهدی سراییان 

 مشاهده ادامه مطلب نیاز به رمز عبور دارد

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ۳ بهمن۱۳۹۴ساعت 19:4  توسط محمد مهدی سراییان 

 مشاهده ادامه مطلب نیاز به رمز عبور دارد

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ۳ بهمن۱۳۹۴ساعت 0:47  توسط محمد مهدی سراییان 

 مشاهده ادامه مطلب نیاز به رمز عبور دارد

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۳۰ دی۱۳۹۴ساعت 1:18  توسط محمد مهدی سراییان 

 مشاهده ادامه مطلب نیاز به رمز عبور دارد

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۹ دی۱۳۹۴ساعت 1:0  توسط محمد مهدی سراییان 

 مشاهده ادامه مطلب نیاز به رمز عبور دارد

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه ۲۷ دی۱۳۹۴ساعت 18:24  توسط محمد مهدی سراییان 

 مشاهده ادامه مطلب نیاز به رمز عبور دارد

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ۲۶ دی۱۳۹۴ساعت 17:5  توسط محمد مهدی سراییان 

 مشاهده ادامه مطلب نیاز به رمز عبور دارد

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه ۲۵ دی۱۳۹۴ساعت 12:46  توسط محمد مهدی سراییان 

 مشاهده ادامه مطلب نیاز به رمز عبور دارد

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۳ دی۱۳۹۴ساعت 1:47  توسط محمد مهدی سراییان 

 مشاهده ادامه مطلب نیاز به رمز عبور دارد

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۲ دی۱۳۹۴ساعت 0:6  توسط محمد مهدی سراییان 

 مشاهده ادامه مطلب نیاز به رمز عبور دارد

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه ۲۰ دی۱۳۹۴ساعت 19:9  توسط محمد مهدی سراییان 

 مشاهده ادامه مطلب نیاز به رمز عبور دارد

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ۱۹ دی۱۳۹۴ساعت 19:44  توسط محمد مهدی سراییان 

 مشاهده ادامه مطلب نیاز به رمز عبور دارد

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه ۱۸ دی۱۳۹۴ساعت 22:57  توسط محمد مهدی سراییان 

 مشاهده ادامه مطلب نیاز به رمز عبور دارد

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۵ دی۱۳۹۴ساعت 21:6  توسط محمد مهدی سراییان 

 مشاهده ادامه مطلب نیاز به رمز عبور دارد

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۴ دی۱۳۹۴ساعت 23:2  توسط محمد مهدی سراییان 

 مشاهده ادامه مطلب نیاز به رمز عبور دارد

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۴ دی۱۳۹۴ساعت 0:26  توسط محمد مهدی سراییان 

 مشاهده ادامه مطلب نیاز به رمز عبور دارد

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ۱۲ دی۱۳۹۴ساعت 19:11  توسط محمد مهدی سراییان 

 مشاهده ادامه مطلب نیاز به رمز عبور دارد

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ۱۲ دی۱۳۹۴ساعت 0:29  توسط محمد مهدی سراییان 

 مشاهده ادامه مطلب نیاز به رمز عبور دارد

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ۷ دی۱۳۹۴ساعت 22:1  توسط محمد مهدی سراییان 

 مشاهده ادامه مطلب نیاز به رمز عبور دارد

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه ۶ دی۱۳۹۴ساعت 21:9  توسط محمد مهدی سراییان 

 مشاهده ادامه مطلب نیاز به رمز عبور دارد

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ۵ دی۱۳۹۴ساعت 19:41  توسط محمد مهدی سراییان 

 مشاهده ادامه مطلب نیاز به رمز عبور دارد

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه ۴ دی۱۳۹۴ساعت 21:1  توسط محمد مهدی سراییان